Zasady głosowania

JAK POPRAWNIE ZAGŁOSOWAĆ ?

Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2022, tym samym do wypełnienia niniejszej ankiety, są mieszkańcy gminy Strzelec Opolskich.

Aby prawidłowo oddać głos należy:

 • wybiera PIĘĆ projektów z LISTY PROJEKTÓW podlegających konsultacjom;
 • Każdemu z pięciu projektów wybranych przez głosującego, głosujący przyznaje punktację ze zbioru liczb całkowitych od 1 do 5 i wpisuje przyznaną punktację w kolumnie „WYBÓR” - czyli w wierszach, w których widnieją nazwy wybranych przez głosującego pięciu projektów.
 • Każdy z pięciu wybranych przez głosującego projektów, otrzymuje wyłącznie jedną z pięciu liczb (punktów) ze zbioru liczb całkowitych od 1 do 5 punktów;
 • wpisać czytelnie, używając polskich znaków (jeżeli występują) oraz bez zdrobnień swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania datę urodzenia oraz numer telefonu;
 • prosimy zwrócić szczególną uwagę na literówki, a w przypadku wątpliwości zapisu danych w ewidencji sprawdzić w dokumencie tożsamości np. dowodzie osobistym, paszporcie; 
 • na wskazany numer telefonu otrzymają Państwo kod weryfikacyjny - należy przesłany kod wpisać w formularz elektroniczny. Informujemy, że na jeden numer telefonu będzie mógł być wysłany jeden kod weryfikacyjny. 

W głosowaniu można wziąć udział tylko raz.

Głosy uznaje się za nieważne, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 • głosujący w ankiecie wybrał inną liczbę projektów niż 5;
 • głosujący dokonując wyboru pięciu projektów ocenił je w innej skali niż zbiór liczb całkowitych od 1 do 5;
 • głosujący przyznając punktację wybranym projektom, powtórzył (wpisał) dwie lub więcej liczby tożsame;
 • głosujący nie podał w ankiecie swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia albo adresu miejsca zamieszkania oraz gdy dane te lub ich części wpisane w ankiecie są nieczytelne;
 • podane przez głosującego imię lub nazwisko, adres zamieszkania są niezgodne z danymi w ewidencji ludności;
 • zamieszczone w ankiecie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało podpisane przez głosującego oraz/lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku gdy głosującym jest mieszkaniec, ktory w dniu głosowania nie ukończył 16 rok zycia (z wyłączeniem ankiet elektronicznych).

UWAGA!!!

Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną ankietę w konsultacjach, uwzględnia się tylko jedną z najwcześniejszą datą głosowania, a kolejne ankiety nie będą brane pod uwagę i głos oddany na kolejnych kartach jest nieważny.

Ankiety do głosowania, obowiązujące w konsultacjach dostępne będą w dniach od 31 sierpnia 2021 r. do 14 września 2021 r.:

 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (parter budynku urzędu), do pobrania w formie ankiety papierowej,
 • na stronie internetowej https://strzelceopolskie.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.