Strzelecki Budżet Obywatelski na 2025 rok

Zasady Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Zasady Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2025 określa UCHWAŁA NR IX/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad konsultacji Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego zmieniona Uchwałą NR L/400/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r . 

Z uchwałami oraz innymi ważnymi dokumentami można zapoznać się TUTAJ 

Budżet - najważniejsze informacje

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, najwyżej ocenione propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. W tym roku do dyspozycji w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego jest 300 tys. złotych.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całej gminy.

Ile wynosi Strzelecki Budżet Obywatelski na 2025 rok?

Strzelecki Budżet Obywatelski na 2025 rok wynosi łącznie 300 tys. zł. 

 Z łącznej kwoty 300 000,00 zł, przeznaczonej na budżet obywatelski, wyodrębnione zostaną trzy pule środków finansowych tj.:

1) kwota 50 000,00 zł na projekty do zrealizowania na terenach sołectw wiejskich, w których liczba ludności nie przekracza 500 osób, tzw. „małe sołectwa”,

2) kwota 150 000,00 zł na projekty do zrealizowania na terenach sołectw wiejskich, w których liczba ludności przekracza 500 osób, tzw. „duże sołectwa”,

3) kwota 100 000,00 zł na projekty do zrealizowania na terenie miasta Strzelce Opolskie (w tym sołectwa miejskie), tzw. „miasto”.

Liczba ludności do określenia puli zostanie ustalona na dzień rozpoczęcia konsultacji „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok” tj. 5 czerwca 2024r.

Wartość jednego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych brutto.

Jakie zadania mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?

Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania o charakterze inwestycyjnym lub remontowym, zgłoszone przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy i realizowane w ciągu jednego roku budżetowego. 

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec gminy Strzelce Opolskie. Propozycja projektu wnioskowanego do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego” musi być poparta przez grupę co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.

Czy mogę wskazać realizatora projektu?

Nie można. Realizacja projektu musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Gminę Strzelce Opolskie, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Czy można realizować projekty BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Co należy ująć w kosztorysie projektu?

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Komisja ds. Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego oceniająca wniosek.

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

Weryfikacja kosztów szacunkowych złożonego projektu wykonywana będzie przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone?

Zgłaszający projekt zostaje poinformowany o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego zgłoszonego projektu.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

Czy ten sam projekt może być złożony przez kilku mieszkańców?

W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, po uzyskaniu zgody wnioskodawców projekty mogą zostać połączone oraz poddane pod głosowanie jako jedno zadanie.

Czy można uzupełnić wniosek po jego odrzuceniu?

Nie. Po ogłoszeniu wyników weryfikacji zadań, a tym bardziej po głosowaniu nie ma możliwości ingerowania we wnioski.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie - napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie Kontakt